Opintotukea pitää uudistaa

Sami Virtanen kirjoittaa (KS 26.1.) Kokoomuksen olevan opintotuen kimpussa. Tällaisesta tuskin voidaan puhua. Kokoomus haluaa osallistua keskusteluun siitä, miten hyvinvointiyhteiskunnan palvelut voitaisiin mahdollisimman tehokkaasti turvata kaikille kansalaisille. Tämän keskustelun tueksi julkaistiin myös varapuheenjohtaja Henna Virkkusen työllisyyttä ja talouskasvua käsittelevä raportti, johon myös Virtanen kirjoituksessaan viittaa.

Ministeri Virkkunen esittää raportissaan, että opintotukea tulisi uudistaa siten, että opiskeluajasta noin kolme ensimmäistä vuotta tuki olisi opintorahapainotteinen ja loppuajan opintolainapainotteinen. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että opintorahaa opiskelija saisi 30 ensimmäisen tukikuukauden aikana nykyisen 298 euron sijasta 350 euroa ja lainaa hän voisi nostaa nykyisen 300 euron sijasta 250 euroa. Asumislisä pysyisi koko opiskelujen ajan samalla tasolla, joka nykyisellään on hieman yli 200 euroa. Opintojensa 25 viimeisenä tukikuukautena opiskelija saisi puolestaan 250 euron suuruista opintorahaa ja lainan osuus nousisi 350 euroon kuukaudessa. Opintojen loppuajalta kyse on siis 50 euron siirtymästä opintorahasta opintolainaan.

Opintorahapainotteisuus opintojen alkupuolella kannustaa opiskelijaa saattamaan opintonsa loppuun mahdollisimman ripeästi. Työuria on pidennettävä sekä alku- että loppupäästä. Opintotuen kokonaistaso pysyisi koko opiskelun ajan samana, jolloin opiskelijan toimeentulo ei vaarannu. Mallin keskeisenä tavoitteena on tehdä opintotuesta kannustava sekä antaa voimakas signaali opintojen tavoiteajassa pysymiseen ja opintojen parempaan suunnitteluun. Malli edellyttää, että opintolainasta tehdään opiskelijalle houkuttelevampi vaihtoehto lainan ehtoja parantamalla.

Samalla opintotukeen tarvitaan muitakin tärkeitä uudistuksia. Opiskelijan vapaan tulon rajoja tulee edelleen nostaa, sillä työnteosta ja ahkeruudesta ei missään nimessä saa rangaista. On myös opiskelijan myöhemmän työllistymisen kannalta tärkeää, että hän saa työkokemusta jo opintojen aikana. On huolehdittava myös toisen asteen itsenäisesti asuvien opiskelijoiden opintotuen tason parantamisesta. Tuen määrä ei saa jatkossa määräytyä vanhempien tulojen mukaan. Perheelliset opiskelijat ovat usein kaikkein vaikeimmassa asemassa ja siksi opintotukeen tulee sisällyttää huoltajakorotus.

Opiskelijoiden hyvinvoinnista on syytä kantaa huolta myös muilla keinoin. Panostukset opiskelijaterveydenhuoltoon, terveelliseen ja tasapainoiseen opiskelijaruokailuun, opintojen ohjaukseen ja opiskelijaliikuntaan ovat hyviä keinoja edistää opiskelijoiden hyvinvointia. Opintotuki on vain yksi, vaikkakin erittäin tärkeä osa tätä kokonaisuutta.