Kokoomuksen Kouvolan valtuustoryhmä: Talous kuntoon rakenteita uudistamalla

17 TOIMENPIDETTÄ TALOUSTILANTEEN OIKAISEMISEKSI

Aalto-yliopiston puuprofessuuriyhteistyön lakkauttaminen
Yliopistoyhteistyö ei ole tuonut toivottuja tuloksia puurakentamisen suhteen. Esitämme, että puuprofessuuriyhteistyö lakkautetaan kuluvan sopimuskauden jälkeen.

Aluetoimikuntien lakkauttaminen
Aluetoimikuntamalli hajottaa yhteistä Kouvolaa takaisin vanhoiksi kunniksi. Päätös- ja talousvaltaa ei ole syytä siirtää poliittisen järjestelmän ulkopuolelle. Esitämme, että perustetut aluetoimikunnat lakkautetaan eikä uusia perusteta.

Investointien priorisoiminen tuottaviin investointeihin
Kouvolan nykyinen investointitaso ei ole kestävä. Investointeja on hillittävä ja ne on priorisoitava koulu- sekä tuottaviin elinvoimainvestointeihin. Esitämme, että talousarviot ja -suunnitelmat tehdään 25–30 miljoonan euron investointitasolla.

Kotihoidon kuntalisän poistaminen
Varhaiskasvatukseen osallistuminen tukee lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia. Kotihoidon kuntalisä kannustaa perheitä hoitamaan lapsia kotona ja sitä maksetaan Kuntaliiton kyselyn perusteella vain alle 20% kunnassa. Esitämme, että kotihoidon kuntalisän maksaminen lopetetaan.

Kouvola Innovationin siirto kaupungintalolle
Kouvola Innovation on tärkeä osa kaupungin toimintaa, mutta nykyisellä rakenteella ja fyysisellä sijainnilla se on liian irrallaan kaupungin muista toiminnoista. Kinnon siirtyminen kaupungintalolle tehostaa kaupunkikehitystä ja yrityksille tarjottavaa palvelukattausta sekä parantaa palvelua ”yhden luukun” periaatteella. Samassa yhteydessä Kinnon määrärahat on syytä tarkastella. Esitämme, että Kouvola Innovation henkilöstö siirretään kaupungintalolle.

Kymsoten organisaatiotarkastelun aloittaminen
Usean kunnan sotetoimintojen yhdistämisen jälkeen on selvää, että hallinto- ja päällikköhenkilöstöstä löytyy päällekkäisyyksiä. Uuden organisaation pitää olla notkeampi kuin edeltäjänsä. Esitämme, että Kymsotea vaaditaan aloittamaan kriittisen organisaatiotarkastelun menojen hillitsemiseksi.

Kymsoten taseeseen kertyneen ylijäämän tulouttaminen
Kymsoten taseessa on usean miljoonan euron ylijäämää Carean ajalta. Ylijäämä pitää tilittää sen tuottaneille kunnille eikä kattaa tulevaisuudessa Kymsoten alijäämien kattamiseen. Esitämme, että Kymsotea pyydetään tulouttamaan taseeseen kertyneet ylijäämät jäsenkunnille.

Kymsoten Ratamo-keskuksen rakentamisen vauhdittaminen
Ratamo-keskuksen rakentaminen on elintärkeää kouvolalaisten hyvinvoinnille ja kaupungin veto- sekä pitovoimalle. Kaupungin asukasmäärä ei käänny kasvuun ilman toimivia ja kattavia sotepalveluja. Esitämme, että Kymsotea vaaditaan kiirehtimään Ratamo-keskuksen rakentamisen kansssa.

Käyttämättömästä kiinteistömassasta luopuminen
Kaupungilla on valtava kiinteistömassa, mutta tiloja on paljon myös tyhjillään ja samaan aikaan kaupunki vuokraa tiloja ulkopuolisilta markkinoilta. Käyttämättömät rakennukset tulee myydä tai toissijaisesti purkaa. Esitämme, että kaupungin kiinteistöomaisuus salkutetaan pidettäviin, myytäviin, purettaviin ja jatkoselvitettäviin kiinteistöihin.

Käyttötaloussuunnitelman toteuttaminen 98-prosenttisesti
Kaupungin toimialojen on vallitsevassa taloustilanteessa etsittävä säästökohteita omasta toiminnastaan. Esitämme, että toimialat pyrkivät toteuttamaan vuoden 2019 käyttötaloussuunnitelman menobudjettia 98-prosenttisesti.

Lukioverkkoselvityksen käynnistäminen
Kouvolan neljässä päivälukiossa aloitti syksyllä 2018 yhteensä 408 uutta opiskelijaa, kun aloituspaikkoja oli yhteensä 504 kappaletta. Lukioikäisten nuorten määrä tulee nykyisten asukasmäärien perusteella tippumaan lähivuosina entisestään. Esitämme, että lukioverkkoselvitys käynnistetään pikaisesti.

Luottamushenkilöpalkkioiden palauttaminen vuoden 2017 tasolle
Luottamushenkilöiden vuoden 2018 palkkiokorotukset eivät ole vallitsevassa taloustilanteessa oikeanlainen signaali kaupunkilaisille. Esitämme, että luottamushenkilöpalkkiot palautetaan vuoden 2017 tasolle.

Organisaation uudistaminen ja tehostaminen
Kaupungin organisaatio on uudistettava vastaamaan kaupungin taloudellista kantokykyä. Esimerkiksi palvelualueiden rajauksista pohjoiseen, keskiseen ja eteläiseen alueeseen luopumista on tutkittava. Osana organisaation uudistamista on lisättävä sähköistä asiointia kaikilla toimialoilla. Pelkästään eläkepoistuma hyödyntämällä saavutetaan jo 60 henkilötyövuoden säästö vuoden 2021 loppuun mennessä. Esitämme, että käynnistetään YT-menettely, joka tähtää kaikkiaan 160 henkilötyövuoden vähentämiseen vuoden 2021 loppuun mennessä.

Paikallisten hankintojen edistäminen
Vuonna 2017 kaupungin hankinnoista vain 38,6% tehtiin kouvolalaisilta yrityksiltä ja toimijoilta. Paikalliset hankinnat edistävät paikallista yritystoimintaa ja tuovat alueelle osto- sekä elinvoimaa. Esitämme, että hankintojen osuutta kouvolalaisilta yrityksiltä ja toimijoilta lisätään sekä vuoden 2020 paikallisten hankintojen tavoitearvoksi asetetaan vähintään 50%.

Perusopetuksen kehittämissuunnitelman nopea täytäntöön paneminen
Kaupunginvaltuusto päätti marraskuussa perusopetuksen kehittämisselvityksen yhteydessä tiivistää peruskouluverkkoa. Kouluratkaisujen kanssa ei ole syytä hidastella jos niitä on mahdollista tehdä nopeasti, esimerkiksi Ummeljoella. Esitämme, että kehittämissuunnitelman täytäntöönpano suoritetaan mahdollisimman nopeasti.

Tekniikka- ja ympäristötalon henkilöstön siirto kaupungintalolle
Kaupungin Asuminen ja ympäristö -toimiala on tärkeä osa kaupungin toimintaa, mutta nykyisellä rakenteella ja fyysisellä sijainnilla se on liian irrallaan kaupungin muista toiminnoista. Tekniikka- ja ympäristötalo hyvällä paikalla oleva arvokas kiinteistö, jonka voisi myydä. Esitämme, että Tekniikka- ja ympäristötalon henkilöstö siirretään kaupungintalolle.

Uimahalliverkon tiivistäminen
Kouvolassa on poikkeuksellisen paljon uimahalleja suhteessa kaupungin asukaslukuun. Uimahalliverkosta tehtiin kattava selvitys vuoden 2018 aikana. Esitämme, että uimahalliverkkoa tiivistetään kolmeen–neljään uimahalliin.

 

Tiedote

Kouvolan Kokoomuksen valtuustoryhmän mielestä kaupungin taloutta pitää tervehdyttää vastuullisella rakenteiden uudistamisella. Kaupungin talouden vuosittainen sopeuttamistarve on noin 20 miljoonaa euroa.

– Kaupungin taloustilanne edellyttää reagointia ja sopeuttamistoimenpiteitä. Velaksi elämisen täytyy loppua, sillä se on tulevilta sukupolvilta varastamista, valtuustoryhmän puheenjohtaja Matti Lindholm sanoo.

– Kuulakärkikynien vaihtaminen lyijykyniin ja katuvalojen käyttötuntien nipistäminen sieltä täältä ei korjaa tilannetta. Taloudenpidon täytyy perustua faktoihin ja todellisiin lukuihin, eikä optimistiseen haihatteluun.

Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää talouden sopeuttamiseksi useita toimenpiteitä, muun muassa organisaation uudistamista ja henkilöstömäärän pienentämistä, aluetoimikuntien lakkauttamista sekä palveluverkkojen tiivistämistä.

– Hallinto-organisaatiosta täytyy löytyä kevennettävää ja ohennettavaa. Lisäksi on tarkasti selvitettävä, siirtyivätkö Kymsoteen kaikki ne työntekijät, joiden työpanoksesta suurin osa on sosiaali- ja terveyspuolen töitä.

Valtuustoryhmä ehdottaa Kouvola Innovationin ja Kuusankosken Tekniikka- ja ympäristötalon henkilöstön siirtämistä kaupungintalolle toiminnan tehostamiseksi ja palvelun parantamiseksi. Samalla Tekniikka- ja ympäristötalosta voitaisi luopua.

– Esityksen taustalla on palvelun tehostaminen. Nyt samojen asioiden parissa painitaan monessa eri paikassa ja resursseja menee hukkaan. Kaupunkilaisille voitaisi tarjota kaupungintalolta yhden luukun palvelua yritys- ja teknisen puolen asioinnissa.

Kokoomus ei kannata veronkorotuksia eikä henkilöstön lomautuksia.

– Veronkorotukset ja henkilöstön lomautukset ovat laastareita, joilla hoidetaan oireita, muttei sairautta. Kouvolan veroprosentti on jo nyt verrokkikunnista korkeimpien joukossa.

– Veroprosentin pitäminen ennallaan on panostus elinvoimaan. Kaupungin tulee huolehtia yritystoiminnan edellytyksistä ja veroprosentin korotus heikentäisi kaupunkilaisten ostovoimaa sekä vetovoimaa uusien yritysten saamiseksi.

Myöskään kaupungin tytäryhtiöille asetettavat tuloutusvaatimukset eivät saa kannatusta.

– Tulojen lisäämiseksi on esitetty tytäryhtiöille asetettavia tuloutusvaatimuksia. Yllättävät tuloutusvaatimukset sotkevat yritysten suunnitelmallista toimintaa ja siirtävät kaupungin ongelmat yritysten asiakkaiden hartioille.

Investointeja ei ole tarpeen eikä syytä lopettaa kokonaan, mutta Kokoomus peräänkuuluttaa kestävän investointitason löytämistä ja investointien priorisointeja.

– Kestävä investointitaso olisi tällä hetkellä noin 25–30 miljoonaa euroa vuodessa. Kouluinvestointien lisäksi meidän täytyy keskittyä vain tuottaviin investointeihin.

Palvelujen ostot sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymältä Kymsotelta muodostavat Kouvolan kaupungin budjetista noin 54 prosenttia.

– On ehdottoman tärkeää, että Kymsotekin noudattaa tiukkaa kulukuuria. Uutta organisaatiota synnytettäessä kulut karkaavat helposti käsistä, mihin ei ole millään Kymenlaakson kunnalla varaa. Vaadimmekin, että Kymsotessa aloitetaan kriittinen organisaatiotarkastelu menojen hillitsemiseksi.

1 comment

Kommentointi on suljettu.